ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครอง ฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครอง
กฏหมายและพัฒนาท้องถิ่น ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครอง กฏหมายและพัฒนาท้องถิ่น ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอเลิกทรอนืกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/5862 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนการเมืองการปกครองกฏหมายและพัฒนาท้องถิ่น ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)