ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซิื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประจำอาคารโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติเพชรบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประจำอาคารโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติเพชรบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 22/2562 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประจำอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี