การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)