ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒เมษายน๒๕๖๗ นั้น 

            การจัดซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท>>>  เอ็ดดู-แคร์ เทค จำกัด