ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 นั้น 

           เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคสอง