ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)