การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 2,500 รีม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 2,500 รีม
โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 2,500 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 2,500 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)