ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ (ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เพาะเลี้ยง)

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๐/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

           โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เอพีเค ไซแอนติฟิค จำกัด