ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ (กล้องจุลทรรศน์)

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด