ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาประกวดราคาซื้อ
ระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

           โครงการจัดซื้อระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด