ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

      โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด