ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ลงวันที่๒๔ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

              โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>>
บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด