ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีโปรโตพลาสต์

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีโปรโตพลาสต์ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการระบบเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

               โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการระบบเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด
ผู้เสนอราคา
 ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่>>> บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด