ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 7,000 รีม
โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-mart) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)