ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                  โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด