ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ
ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

        โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  >>> บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด