ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว 7,000 รีมฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 7,000 รีม
โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์ จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว 7,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)