ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
ชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                  โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท จูปิเตอร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด