ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)