ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ) จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)