ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตวิศวกรสังคมและบริการวิชาการชุมชน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตวิศวกรสังคมและบริการวิชาการชุมชน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                    โครงการจัดซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตวิศวกรสังคมและบริการวิชาการชุมชน จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด