มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน โดยประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรกิจกรรมดีเด่น ประเภทยอดเยี่ยม ประกอบด้วย

นายพรเทพ  เจียระพันธ์               คณะครุศาสตร์

นางสาววารินทร์  ใกล้ชิด              คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวชญานิศ รอดอุนา              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกมลชนก ลาภทวี              คณะพยาบาลศาสตร์

นายนที สุขเจริญ                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวชญานิษฐ์ นิลแดง             คณะวิทยาการจัดการ

นายอภิวัชร์ เข็มทอง                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล สุริโย                         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 นายวิเชียร อ้นเปี่ยม                    สภานักศึกษา

นายวีรพล พันพู                          องค์การบริหารนักศึกษา

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรกิจกรรมดีเด่น ประเภทยอดเยี่ยม ประกอบด้วย

นางสาวศศิวรรณ ประสงค์         คณะครุศาสตร์

นายอาทิตย์ มะลิวงษ์                   คณะครุศาสตร์

 นายธนากร เดชเพชร                   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวสมใจ ลิมป์ปรัชญา            คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายธีรุตม์ ทับล้อม                       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิรสิน คำวงศ์                        คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวนุชจรี บุญพิทักษ์              คณะพยาบาลศาสตร์

นายสาทิส พุ่มเมฆ                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ อินทจักร์            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวกัญญาณัฐ เผือกผุด           คณะวิทยาการจัดการ

นายภานุพงค์ โตพงษ์                   คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวกาญจนา สังวร                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจรินทร์ธร บรรฤทธิ์           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐวิภา อยู่สุ่ม                  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายปริญญา เย็นใจ                     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์      สภานักศึกษา

 นายบุญญฤทธิ์ พูลชื่น                  สภานักศึกษา

นางสาวพรพรรณ กัลยณรัตน์        องค์การบริหารนักศึกษา

รางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยของเรา” ประเภทชมเชย ประกอบด้วย

นางสาวรัตนาภรณ์ จุลพันธ์           สาขาวิชานิเทศศาสตร์      คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวจริยา พันธุ์บัว                  สาขาวิชาการบัญชี           คณะวิทยาการจัดการ

นายภัทระ  ศรนรินทร์                  สาขาวิชานิเทศศาสตร์      คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลการประกวดเรียงความในหัวข้อ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม”

รางวัลชนะเลิศ                            นายเสฎฐวุฒิ   พลวิชัย                 สาขาวิชาภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1         นางสาวศศิธร   ตรีพิมล                 สาขาชีววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2         นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี        สาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครู หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏขณะนั้นอีกด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี