การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ(อุตสาหกรรมอาหารและบริการ) จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ(อุตสาหกรรมอาหารและบริการ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)