ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

            โครงการจัดซื้อซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่องผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด