ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

     โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท ไอดู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด