ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชุดทดลองวัสดุอัสฟัลท์วิศวกรรมโยธา

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชุดทดลองวัสดุอัสฟัลท์วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชุดทดลองวัสดุอัสฟัลท์วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๙ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

          โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชุดทดลองวัสดุอัสฟัลท์วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เอสซอม จำกัด