ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐาน
การติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

       โครงการจัดซื้อชุดทดสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เอสซอม จำกัด