ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                            ๑.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสกัดและแปรรูปสมุนไพรทางอาหารและการเเพทย์ จำนวน ๑ ชุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น,๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ๒๐,๐๐๐.๐๐บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ๐.๔๙ 

        ๒.ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพรทางอาหารและการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น,๑๑๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ๑๐,๐๐๐.๐๐บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ๐.๒๔ 

                             ๓.ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนบรรยายด้วยเทคโนโลยีที่สมัย จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น,๙๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ๑๐,๐๐๐.๐๐บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ๐.๒๕ 

                         ๔.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น,๑๘๘,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ๑๒,๐๐๐.๐๐บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ๐.๒๙ 

                      ๕.ชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพรทางอาหารและการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น,๙๖๔,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ๑๖,๐๐๐.๐๐บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ๐.๓๒