ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๑๒ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
(External Storage) จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                   โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๑๒ ชุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>>
บริษัท สยาม อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด