การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)