การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

pbru

การเปิดเผยราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)