ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเรือสำราญโดยบริษัท HOH

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับบริษัทฝึกอบรมการทำงานบนเรือสำราญ HOH


ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเรือสำราญโดยบริษัท HOH

 

ในการนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
และแนะแนวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเรือสำราญโดยบริษัท HOH ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

** หากอาจารย์สาขาวิชาใดหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งชื่อและจำนวนนักศึกษาได้ที่อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

     เบอร์โทร 095-4671881 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  24 ก.พ. 2563

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน