พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวชี้แจงวาระการประชุม

 

                     .                    .

ก่อนเริ่มการประชุมพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ร่วมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเป็นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะที่การประชุมได้มีการแจ้งเรื่องสำคัญ ๆ เช่น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 ท่าน อาทิ  รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ดร.สฤษฎเกียรติ  แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหารผู้ผลิตรายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ดร.ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป เป็นต้น  การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวชี้แจงถึงประเด็นการดำเนินงานชองมหาวิทยาลัยฯ  และยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

 

                     

ด้านพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบหมายให้อธิการบดีฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี