ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ