ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗