ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ : ปีการศึกษา 2562

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ : ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียด >>

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 

 

 

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —