เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
และผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รอบที่ ๑