รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗