ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๗  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗นั้น 

                   โครงการราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด