ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาราคาซื้อกระดาษเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๔,๐๐๐ รีม

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้อกระดาษเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๔,๐๐๐ รีม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๔,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๒/๒๕๖๗
ลงวันที่
 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 

                   โครงการราคาซื้อกระดาษเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๔,๐๐๐ รีม  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> เปเปอร์มาร์ท ๒๐๒๔