ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศเชิญชวนโครงการซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  

      เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบประทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนดังกล่าว