คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดี และนางสาวชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา ภายใต้โครงการระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์จากจากหลายคณะ หลายสาขาวิชาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย และการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 

#ข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี