พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์จัด พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เมื่อเริ่มเรียนด้านวิชาการและฝึกงานได้ระดับหนึ่งจะมีการสอบเลื่อนชั้นปีทั้งด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษามีความมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนในวิชาชีพโดยสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้มีการมอบสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่ามีความสามารถในขั้นต้น โดยสาขาพยาบาลศาสตร์มีหมวกพยาบาลและแถบหมวกเป็นสัญลักษณ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์มีเสื้อกาวน์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ และสาขาการแพทย์แผนไทยมีเสื้อกาวน์สีขาวเป็นสัญลักษณ์

     

นอกจากพิธีการมอบหมวก มอบขีด เข็มเลื่อนชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขาแล้ว ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ เรียนดี กิจกรรมเด่น รวมถึงกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาสกับนักศึกษาว่า “การเรียนในศาสตร์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ต้องอาศัยความมุ่งมั่น มานะพยายามอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ต้องตระหนักว่ากระทำกับชีวิตมนุษย์บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรมและพร้อมด้วยความเมตตา เอื้ออาทร การได้รับสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความสามารถในวันนี้ เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นที่ย้ำว่านักศึกษาต้องมุ่งมั่น พากเพียรและฝึกฝนตนเองให้เชี่ยวชาญ จนกระทั่งสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ที่ตนเรียนมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง”

   

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี