ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗