ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รอบที่ ๒