พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนาฏศิลป์

สาขานาฏศิลป์ศึกษา นำครูสอนนาฏศิลป์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพในการสอน  

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนนาฏศิลป์และโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

               

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนนาฏศิลป์และโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดเพชรบุรี เป็นบูรณาการที่บูรณาการกับโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่นเข้ากับรายวิชาการแสดงผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นรายวิชาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทยและหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ได้เพิ่มพูนทักษะทางด้านนาฏศิลป์นอกห้องเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีการฝึกปฏิบัติในชุดรำวงมาตรฐาน ชุดระบำโบราณคติ ชุดระบำสุโขทัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

       

       

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์ร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี