งานนิติการจัดอบรมกฎหมายปกครอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

านนิติการจัดอบรมกฎหมายปกครอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมายปกครอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ที่งานนิติการ นำโดยนางสาวอรทัย ชูเจริญ นิติกร ชำนาญการ รักษาการหัวหน้างานนิติการ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยฯ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอำเภอใจได้ ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการทำงานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานแล้วพบว่า เป็นกระบวนการทำงานในขั้นเริ่มแรกที่ส่งผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาต อนุมัติ หรือสั่งการใดๆ ที่มีผลทางกฎหมายในลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากบุคลากรสายสนับสนุนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายจนอาจเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองได้.

     งานนิติการ จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจแนวคิดและหลักการเบื้องหลังของกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดข้อพิพาทที่อาจเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช และคุณชวลิต ลาภผล ผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายปกครองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี