ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

บันทึกข้อความ
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร (eval) เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) พร้อมทั้งดำเนินการอบรมและทดลองใช้งานระบบดังกล่าวแก่บุคลากรทุกหน่วยงานไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
1. บุคลากรบันทึกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการลงระบบ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563
2. หน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/สำนัก/สถาบัน/รร.สาธิต) ตรวจสอบข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ และอนุมัติคำรับรองฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563
3. บุคลากรบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการลงในระบบเพื่อเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ วันที่ 16-22 มีนาคม 2563
4. หน่วยงานต้นสังกัด (คณะ/สำนัก/สถาบัน/รร.สาธิต) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปผลการประเมินจัดส่งมหาวิทยาลัย วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

 

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน