นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ ในโครงการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ ในโครงการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม Grade 1 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ธนิดา ชาญชัย และอาจารย์ณปภา หอมหวล นักวิจัยตามโครงการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย

      สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือร่วมกับนักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่มีศักยภาพเป็นอาหารนวัตกรรมหรืออาหารเพิ่มมูลค่า เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี