ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                              1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                   ผู้สอบผ่าน นางสาววณิชยา ทองสมนึก

                                   ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ 1 นางสาวถลัชนันท์ ทรัพย์สงวน

                                                             ลำดับที่ 2 นางสาวขนิษฐา พวงระย้า

 

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2562